【PHP】陣列元素的插入 / 拼接 / 置換

參考資料 ----
array_splice


array array_splice ( array &$input , int $offset [, int $length = count($input) [, mixed $replacement = array() ]] ) 

當參數 3 為 0 時, 表示不置換原陣列中的任一元素, 而是在參數 2 指定的位置後插入新元素。 


 
// 原陣列
$rs = array(array("name" => "johnber", "money" => 100),
      array("name" => "ann", "money" => 10),
      array("name" => "catherine", "money" => 50),
      array("name" => "andrew", "money" => 300)
     );
print_r($rs);
echo '<br /><br />';

$nowpos = 1;
$submoney = 0;
$totalmoney = 0;

foreach($rs as $key => $val)
{
  $submoney += $val['money'];
  $totalmoney += $val['money'];
  if($val['name']=='ann')
  {  // 當遇到 name= ann 的陣列元素時, 插入新的陣列元素
    $insert = array(array("name" => "subtotal", "money" => $submoney));
    array_splice($rs, $nowpos, 0, $insert);
    $submoney = 0;
  }
  $nowpos++;
}
array_push($rs, array("name" => "total", "money" => $totalmoney));
print_r($rs);

echo '<br /><br />';
echo 'submoney = '.$submoney.'<br /><br />';
echo 'totalmoney = '.$totalmoney.'<br /><br />';